PelviMedica Agata Węgiełek


змінити Usługa fizjoterapeutyczna
230 zł  ·  60 мін.

Regulamin wewnętrzny
 

 1. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej na 24h przed jej odbyciem.
 2. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty później niż na 24h przed jej odbyciem lub nieprzybycia na wizytę, pacjent ponosi opłatę w wysokości 100 zł w związku z rezerwacją czasu pracy fizjoterapeuty i przygotowaniem gabinetu. Opłata ta nie podlega zwrotowi. 
 3. Na wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia pacjenta wizyta nie jest przedłużona.
 4. W przypadku gdy nastąpi opóźnienie w przyjmowaniu pacjentów, czas trwania wizyty pacjenta nie ulegnie skróceniu.   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjenta

PelviMedica Agata Węgiełek

 

 1. Informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest PelviMedica Agata Węgiełek z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Olszynki Grochowskiej 11/15 m.12, 04 – 281 Warszawa (dalej „Ja” lub „PelviMedica”);

 2. Można się ze mną skontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: [email protected], lub telefonicznie: 796-240-696

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

 4. Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczniczego.

 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez PelviMedica w oparciu o:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;

 2. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;

 3. art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.

 4. art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty, w tym takie, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, są to spółka BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, dostarczające systemów teleinformatycznych służących do umawiania wizyt, oraz osoby upoważnione bezpośrednio przez Ciebie jako naszego pacjenta.

 2. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 3. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:

 4. Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przeze mnie przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne mogę naliczyć opłatę;

 5. Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

 6. W każdej chwili możesz zwrócić się do mnie o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być mi potrzebne do celów, o których Cię informowałam; kiedy skutecznie cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na mnie obowiązku prawnego;

 7. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przeze mnie na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej ze mną, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 8. Przetwarzam Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących moich produktów i usług, oraz by kontaktować się z Tobą w celu potwierdzania wizyt. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 9. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych z moją działalnością (tj. aby wysyłać Ci listownie informacje o moich produktach i usługach) poprosiłam o Twoją zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do mnie wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będę już przetwarzać danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 10. Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, abym przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywała na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywała.

 1. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Korzystanie z moich usług jest oczywiście dobrowolne, jednak aby było możliwe, muszę przetwarzać Twoje dane osobowe. Dotyczy to w szczególności danych koniecznych do prowadzenia dokumentacji medycznej czy danych, które są mi potrzebne dla celów podatkowych lub rachunkowych. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przeze mnie usług na Twoją rzecz. Twoje dane kontaktowe przetwarzam zaś, aby usprawnić świadczenie usług PelviMedica (np. aby przypomnieć Ci o wizycie). Możesz zdecydować, czy przekażesz mi te dane. Ich niepodanie będzie skutkować jedynie brakiem niektórych udogodnień oferowanych przez PelviMedica.

показати більше