Optima Medical Group

Optima Medical Group Krawiec Spółka Jawna

change Badanie OCT plamki + tarczy n. wzrokowego + kompleksu komórek zwojowych (GCC)
250 zł  ·  30 min.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i pacjentów Optima Medical Group Krawiec spółki jawnej w Krakowie.

W czasie rejestracji na wizytę okulistyczną lub w czasie transakcji handlowej otrzymamy od Ciebie Twoje dane osobowe.

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie podmiot leczniczy Optima Medical Group Krawiec spółka jawna w Krakowie.

Twoje dane są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych, na podstawie:

  1. Art. 9 ust. 2 lit. h ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

  3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);

  4.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 2. Przepisów prawa podatkowego;

 3. Informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia, na podstawie odrębnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

  Twoje dane osobowe:

 

1. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
2. Nie będą przekazywane do państw trzecich;
3. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Pacjenta dane mogą zostać przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom;

4. Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia wizyta czy zabieg lub 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia transakcja handlowa udokumentowana fakturą lub paragonem imiennym;

5. W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmioty zewnętrzne oraz przez partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie, utrzymywanie i serwisowanie systemów informatycznych i serwisowanie urządzeń medycznych).

 

Posiadasz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, otrzymania kopii oraz ograniczenia przetwarzania danych;

 2. usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta lekarska ;

 3. wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia ;

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOT.

PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Optima Medical Group Krawiec spółkę jawną w Krakowie 


DATA 
show more